قبر

محمد سهرابی

دهنی بسته و توفیق فغانم دادند
یک فلک ناله و یک حلقه دهانم دادند

جوهر درد ، متاعی است که هر جایی نیست
از چنین جنس ، در این کوچه دکانم دادند

جگر و چشم و سر و دست بگویند حسین
ای عجب یک دهن و چند زبانم دادند

من نه آنم که فروشم به کسی یارم را
قدر این مرحله را هر دو جهانم دادند

دل گرفت از من و فرمود دلت را بردار
پای رفتار شکستند و عنانم دادند

سر قبرم بنویسید حسین بن علی
زان که از خویش گرفتند و نشانم دادند

ز محرّم نروم بار مبندید مرا
سوختم تا که در این خیمه مکانم دادند

/ 1 نظر / 10 بازدید