ناله

مهدی نظری

گرچه در راه عشق جازده ام                                                     
من به این نفس پشت پا زده ام                                                    

روی من را زمین نزن آقا                                                          
من برای تو ناله ها زده ام                                                          

دست من رابگیر با انصاف                                                       
من که قیدبجز تورا زده ام                                                            

آبرویم ببر خیالی نیست                                                            
چون که روبر هزار جازده ام                                                        

هرچه باشد بنام تو هستم                                                             
بال و پر درهمین هوا زده ام                                                         

جان من را بگیر حرفی نیست                                                       
من که یک سربه کربلا زده ام                                                    

جان زهرا به من نگاهی کن                                                       
چون که قید بجز تو را زده ام   

/ 1 نظر / 33 بازدید

گرچه در راه عشق جازده ام من به این نفس پشت پا زده ام روی من رازمین نزن آقا من برای توناله ها زده ام دست من رابگیر با انصاف منکه قیدبجز تورازده ام آبرویم ببر خیالی نیست چونکه روبر هزارجازده ام هرچه باشد بنام توهستم بال وپردرهمین هوازده ام جان من را بگیرحرفی نیست من که یک سربه کربلا زده ام جان زهرا به من نگاهی کن چونکه قید بجز تورا زده ام