باسر حوتی

ید موسی و مسیحائی عیسی دارد
نفس تیغ کفش معجز احیاء دارد

حسنی زاده ولی ابن حسینش گویند
این حسینی حسنی رزم تماشا دارد

ضربه ای می زند و هیمنه ها می شکند
" قاسم" بن الحسن اسمی که مسمی دارد

این پسر آینه حُسن حسن بود و شکست
پس حَسن در همهٔ کرب و بلا جا دارد

عسل سرخ ز کنج لب او می ریزد
لعل شیرین و لب و شور معما دارد

تاک بود و به مصاف تبر و داس که رفت
سرو برگشت، قدی هم قد آقا دارد

صورت و سینه تو...، پهلو و بازوی علی...
چه قـَـدَر کرب و بلا حضرت زهرا دارد

ارسال در تاريخ چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠ توسط مدیر وبلاگ