مهدی نظری

علی کسی است که کوثر او سبو دارد             
جهان نظام خودش را فقط از او دارد                         
فقط به خاطرحب و ولایت مولاست               
اگربهشت خداوند رنگ و بو دارد                               
علی کسی است که عالم گدای قنبر اوست         
اگرچه گوشه پیراهنش رفو دارد                          
برای اینکه علی پابه سینه اش بنهد              
خداست شاهد من کعبه هم وضو دارد                          
علی کسی است که هرشب کنارسجاده             
بدون واسطه با دوست گفتگو دارد                           
ولادتش هدف کعبه رامشخص کرد            
زخاک پای علی کعبه آبرو دارد                                 
علی که پشت نبردش زره نمی خواهد         
اگرچه لشگری ازسنگ روبرو دارد                            

رسید آنکه خداکعبه رابه او بخشید              
گه ولادت او کعبه مدتی خندید                                 

رسید حیدر و این خاک نورباران شد              
به یمن آمدنش عالمی مسلمان شد                                
همین که دروسط کعبه او تولد یافت               
گل خداشد و کعبه به پاش گلدان شد                             
تمام گرمی بازار حسن یوسف بود              
پس ازعلی چقدرنرخ یوسف ارزان شد                        
علی قدم زد و خورشید زیرپای علی                
زخاک سرزده وآفتابگردان شد                                 
امام کعبه رسید و به یمن آمدنش              
سرود روی لب مصطفی علی جان شد                               
برای آمدنش کعبه پیش دستی کرد                 
وسینه چاکی او زودتر نمایان شد                              
اگرچه قنبراو پادشاه قلب من است            
ولی گدای علی هرکه گشت سلمان شد                             
لبش که واشد و ‌ذکرخدابه لب آورد                
زمین نه عالم هستی بهشت عرفان شد                           
علی امام من است و منم غلام علی                
علی برای تمامی خلق سلطان شد                                 

بنام شیرخدا لااله الا الله                   
پس ازرسول مکرم علی ولی الله                                      

ولای شیرخدا آخرش ثمر دارد            
چراکه حب علی روی دل اثردارد                                     
تمام لشکردشمن به خاک می ریزند               
اگر اراده کند ذوالفقار بردارد                                   
تمامی غزوات رسول شاهد بود                
میان لشکر اسلام علی جگر دارد                                  
ز ضربه های سرذوالفقار معلوم است                 
یدالله است علی واقعا هنر دارد                             
علی نیاز به خود و زره نخواهد داشت              
چرا که از پر و بال ملک سپر دارد                              
اگرشکست نخورده زجنگ برگشته                 
دعای فاطمه اش را به پشت سردارد                          
شجاعتش به کنار او معلم فضل است                  
به این دلیل که مثل حسن پسر دارد                         
زچشم اوهمه عرش نور می گیرند               
چراکه دامن اوحضرت قمر دارد                                
بگوبه مردم عالم بیاورد یک بار                
شبیه زینب اوا کسی اگر دارد                                     

حسین اوست بهشتم تمام زندگیم                 
من از گدایی مولا دراوج بندگیم                                    

من ازقدیم به این خانواده عبد درم                  
فدای محسن اوصدهزار چون پسرم                             
تمام هستی خودرا فروختم دیروز               
که نذرآمدنش قد کعبه گل بخرم                                    
دوباره زائرمیخانه نجف شده ام               
فتاد باردگر سوی صحن اوگذرم                                      
بخاطر همه چیز ازخدام ممنونم                
که یاعلیست نمازم دعای هرسحرم                                  
بدون  راه نجاتی به برکت مولا                   
خداگواست در آماج کوهی ازخطرم                              
گه ولادت من باطنین یاحیدر                     
گره زده دل من را به صحن او پدرم                              
امام حضرت زهرا امیر ملک ولا                    
فدای اینهمه لطف و صفات چشم ترم                              

شبی که برلب من زکر حیدری دادند                 
همینکه گفتم علی حکم نوکری دادند                     

ارسال در تاريخ سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠ توسط مدیر وبلاگ