مهدی نطری

حتی بهشت بی تومعطرنمی شود
خورشیدُ ماه بی تومنورنمی شود

بی بی اگرکه روزقیامت نیامدی!   
این رابدان بدون تومحشرنمی شود

عالم اگربرای دل من دعاکنند      
قطعا دعای ویژه مادر نمی شود

کوثرتوییُ شیر خدا ساقی شماست        
حتی علی بدون تو حیدر نمی شود

این در کتاب شیعه و سنی نوشته است        
بی خود مقام فاطمه کوثر نمی شود

صد ها هزار ضربه شمشیرو تیرو سنگ         
باضرب دست کوچه برابر نمی شود

آثار سوختن پس در جای زخم میخ         
با کار خانه فاطمه بهتر نمی شود

بدتر از این همه به خدا زخم بستر است       
این تن دگر برای تو پیکر نمی شود

ارسال در تاريخ دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠ توسط مدیر وبلاگ